ARTIKEL 1  IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

1.1 Xambeau Been- en Ondermode  handelend onder de naam Ondergoedbasic.nl

Bezoek en vestigingsadres:
Maasstraat 12
6001 EC WEERT

www.xambeau.nl
www.ondergoedbasic.nl
Email: info@ondergoedbasic.nl
KVK. Handel nummer: 12042275
BTW nr: NL809000039B01

Xambeau Been- en Ondermode is tijdens de openingstijden zoals weergegeven op de contactpagina van de fysieke winkel
telefonisch bereikbaar op telefoon nummer: +31 495 543 573
De openingstijden kunt u vinden op www.ondergoedbasic.nl/contact.

1.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan Xambeau Been- en Ondermode, naar de e-mailadressen zoals staat aangegeven op de internetsite.

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Xambeau Been- en Ondermode en op alle met Xambeau Been- en Ondermode aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Indien de Klant verwijst naar zijn of haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Xambeau Been- en Ondermode is ingestemd.

2.3 Van het in deze Algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden aanvaardt.

2.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Xambeau Been- en Ondermode in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

2.6 Xambeau Been- en Ondermode behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

2.7 Door het gebruik van de internetsite van Xambeau Been- en Ondermode en of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2.8 Xambeau Been- en Ondermode is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

 

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen van Xambeau Been- en Ondermode zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

3.2 Xambeau Been- en Ondermode behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De Klant en Xambeau Been- en Ondermode komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Xambeau Been- en Ondermode gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

3.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Xambeau Been- en Ondermode garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of ontbinding.

 

ARTIKEL 4 PRIJZEN EN BETALINGEN

4.1 Alle door Xambeau Been- en Ondermode vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief 19% btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 De hoogte van de verzendkosten wordt tijdens de eerste stap van het bestellen bij de verzendwijze vermeld en gelden voor verzending binnen Nederland. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Klant gecommuniceerd.

4.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

4.4 Xambeau Been- en Ondermode kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4.6 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald:
- Betaling via ideal (veilig en makkelijk)
- Betaling via Paypal, Miscter Cash, Sofort Banking
- Betaling via creditcard (Visa of Mastercard)
- Betaling achteraf via Billink
- Contante betaling bij afhalen artikel(en).
- Betaling vooraf; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op de bankrekening van Xambeau Been- en Ondermode te Weert, onder vermelding van besteldatum en ordernummer.

4.7 Enkel indien wordt gekozen voor de betaalmethode 'Achteraf betalen:
Betaling dient door de klant dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan BILLINK. Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door Xambeau Been- en Ondermode overgedragen aan BILLINK, die de inning van de vordering zal verzorgen. In dat geval worden de gegevens van de klant getoetst en geregistreerd bij BILLINK. Bij de keuze voor de betaalmethode “Achteraf betalen” gelden aanvullende de voorwaarden van BILLINK, welke gepubliceerd zijn op http://billink.nl/voorwaarden/gebruikersvoorwaarden.pdf

 

ARTIKEL 5 LEVERING

5.1 Xambeau Been- en Ondermode heeft de meeste producten op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd: - Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde producten iedere maandag t/m zaterdag na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven dat dit product tijdelijk niet leverbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per e-mail worden gemeld.

5.3 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

ARTIKEL 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Xambeau Been- en Ondermode verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Xambeau Been- en Ondermode zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

 

ARTIKEL 7 RUILEN EN HERROEPINGRECHT

7.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de Klant Xambeau Been- en Ondermode daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Xambeau Been- en Ondermode de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien de Klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Xambeau Been- en Ondermode te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn en voorzien van de originele labels.

7.4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Xambeau Been- en Ondermode zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan Xambeau Been- en Ondermode betaalde.

7.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

 

ARTIKEL 8 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Xambeau Been- en Ondermode geeft fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

8.2 Xambeau Been- en Ondermode is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Xambeau been- en Ondermode. Xambeau Been- en Ondermode is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 Indien Xambeau been- en Ondermode, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.4 Het is mogelijk dat Xambeau Been- en Ondermode op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Xambeau Been- en Ondermode is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

ARTIKEL 9 OVERMACHT

9.1 In geval van overmacht is Xambeau Been- en Ondermode niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

ARTIKEL 10 INTELLECTUEEL EIGENDOM

10.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite berusten bij Xambeau been- en Ondermode, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële know how, methoden en concepten.

10.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Xambeau been- en Ondermode, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

ARTIKEL 11 PERSOONSGEGEVENS

11.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Xambeau Been- en Ondermode vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
- Het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site
- Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor de Klant relevante informatie of nieuwsbulletins

11.2 Xambeau Been- en Ondermode neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

11.3 Xambeau Been- en Ondermode verstrekt geen klantgegevens aan derden.

11.4 Indien u heeft gekozen voor de optie 'achteraf betalen' zullen de persoonsgegevens enlof bedrijfsgegevens die Xambeau Been- en Ondermode in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) gebruikt worden voor of bij:
a) risicoanalvses
b) voorkoming opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden

 

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

ARTIKEL 13 DIVERSEN

13.1 Wanneer door Xambeau Been- en Ondermode gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Xambeau Been- en Ondermode deze Algemene voorwaarden soepel toepast.